Menu Sluiten

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van BIKE S.O.S.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en het verrichten van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door BIKE S.O.S schriftelijk bevestigd.

Artikel 1. Definitie

Onder een fiets wordt verstaan gewone fietsen, elektrische fietsen en driewielers.

Artikel 2. De overeenkomst

1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.

2. De reparatieduur, c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven.

3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum.

4a. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door BIKE S.O.S plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient schrfitelijk binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval heeft BIKE S.O.S recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 2 % van de overeengekomen koopprijs.

4b. Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 20% wordt of dreigt te worden overschreden zal de BIKE S.O.S contact met de opdrachtgever op nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van BIKE S.O.S voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

4c. Een overeenkomst komt slechts tot stand door acceptatie van BIKE S.O.S.

BIKE S.O.S is gerechtigd voorwaardelijk te accepteren.

Artikel 3. Betaling

1. De schulden van kopers/opdrachtgevers aan BIKE S.O.S worden beschouwd als brengschulden.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant of per Pin geschieden bij het afleveren van zaken resp. onmiddellijk na het verrichten van diensten.

3. Indien desondanks niet contant wordt betaald , dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is BIKE S.O.S gerechtigd, zonder ingebrekestelling, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, onverminderd de hem overigens toekomende rechten.

4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is BIKE S.O.S gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die BIKE S.O.S in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

5. Ongeacht het recht van retentie van BIKE S.O.S zal het BIKE S.O.S bij het uitvoeren van een reparatie-opdracht vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 30 % van de koopsom zal bedragen.

6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van BIKE S.O.S zonder dat de opdracht gever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 4 – Retentierecht

BIKE S.O.S kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door de BIKE S.O.S verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever/koper.

Artikel 5. Garantie *

1a. BIKE S.O.S garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van tweewielers en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van twee maanden, te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder de garantie vallen slijtage (bijvoorbeeld aan banden en tandwielen) en ontstane defecten die het gevolg zijn van verkeerd onderhoud zoals onderhoud niet conform voorschriften van fabrikanten.

1b. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

1c. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

1.c.1. De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken BIKE S.O.S daarvan in kennis stelt;

1.c.2. BIKE S.O.S niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

1.c.3. derden zonder voorkennis of toestemming van BIKE S.O.S werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door BIKE S.O.S verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

2 a. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

2 b. Bij tweewielers vallen niet onder de garantie defecten welke zijn ontstaan buiten Nederland.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tweewieler blijft eigendom van BIKE S.O.S zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden.

BIKE S.O.S. zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper De Mobiele Fietsenmaker voor aanspraken, die derden op Mobiele Fietsenmaker zouden mogen hebben in verband met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7. Verkoop met inkoop

Indien bij verkoop van een nieuwe tweewieler of ander zaak tegen inkoop van een gebruikte tweewieler of andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de nieuwe tweewieler of ander zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde tweewieler of ander zaak eerst eigendom van BIKE S.O.S nadat de feitelijke levering daarvan aan BIKE S.O.S heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 8. Overmacht

1. Onverminderd de overige hem toekomende rechten, heeft BIKE S.O.S in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door een schriftelijk mededeling en zulks zonder dat BIKE S.O.S gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BIKE S.O.S kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.